Podmínky soutěže

„Vyhrajte obytný vůz na týden“

 

Collamedic karavan soutěž

Na webových stránkách www.collamedic.cz  bude v termínu od 7. 6. 2021 do 13. 6. 2021 realizována soutěž s názvem „Vyhrajte obytný vůz na týden“ (dále jen jako „hra“).

 

O co hrajeme:

Můžete vyhrát pronájem obytného vozu Sun Living AP75 na 6 nocí, včetně pojištění vozidla. Obytný vůz je vhodný až pro 6 osob.

Výhru získá ten účastník, který v herním termínu:
– objedná na E-shopu www.collamedic.cz zboží minimálně v hodnotě 1500 Kč s DPH
– vybere platební metodu GOPAY
– v poznámce objednávky uvede heslo SOUTĚŽ

Pak už jen stačí mít štěstí a být vylosován organizátorem soutěže.

Výherce si může vybrat ze dvou pevně stanovených termínů k pronájmu:
– 19. 7. – 25. 7. 2021
– 6. 9. – 12. 9. 2021

Součástí výhry nejsou pohonné hmoty a jiné související náklady spojené s provozem a ubytováním (např. v kempech).

 

Chci se zpět do E-shopu

 

Pořadatel a organizátor:

Pořadatelem hry je společnost Global Nutrition s. r. o., Vrbová 621, Ústí nad Orlicí , 562 01  IČ: 02000709

Podmínky účasti ve hře a předání výher:

Zúčastnit se mohou všichni, kteří mají trvalé bydliště na území České republiky a jsou starší 18let. Z účasti ve hře jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či obdobném vztahu s organizátorem nebo pořadatelem hry, nebo osoby blízké těmto osobám (ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku) či osoby přímo či nepřímo spolupracující na hře.

Účastí ve hře účastníci souhlasí, že v případě výhry má pořadatel hry právo bezúplatně využít jejich osobních údajů, obrazových a zvukových záznamů týkajících se účastníků nebo jejich projevů osobní povahy (fotografie, písmo, hlas apod.) pro reklamní a marketingové účely bez omezení. Jména výherců mohou být uveřejněna na internetu. Podrobnosti elektronického kontaktu poskytnutého účastníkem hry Pořadateli je Pořadatel oprávněn využít za účelem šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky pouze ve vztahu k účastníkovi, s čímž účastník poskytnutím kontaktu vyslovuje souhlas.

Organizátor bez zbytečného odkladu po splnění podmínek pro získání výhry zajistí předání a čerpání výhry. Výherce není povinen výhru přijmout. Výhry nejsou vyměnitelné. Výhru, která není hotovostí, nelze směnit za hotovost. Místem předání výhry je sídlo společnosti Global Nutrition s.r.o., Vrbová 621, Ústí nad Orlicí.

Pokud si výherce výhru nepřevezme ve lhůtě stanovené organizátorem a pořadatelem, možnost čerpat výhru zaniká.

Vyhlášení příslibu odměny (výhry) a pravidel hry:

Pravidla hry vstupují v platnost a příslib odměny je veřejně vyhlášen v den jejich uveřejnění na internetových stránkách www.collamedic.cz. Účastníci jsou s pravidly seznámeni a účastí ve hře projevují vůli být jimi vázáni. Oprávnění organizátora a pořadatele: Organizátor a pořadatel má právo rozhodnout o všech otázkách týkajících se hry dle vlastního uvážení, jejich rozhodnutí je konečné a závazné. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli před provedením výkonu, tj. kdykoliv před splněním podmínek pro získání výhry, odvolat příslib odměny (výhry) ve hře. Odvolání příslibu se provede stejným způsobem a v téže formě, kterým byl příslib učiněn.

Pořadatelé budou, jakožto správci, zpracovávat osobní údaje účastníků dle těchto pravidel hry, a to za účelem plnění smluvního vztahu mezi nimi a účastníkem hry, který vznikne účastí účastníka ve hře. V daném případě jde o zpracování osobních údajů, které nevyžaduje souhlas, jehož právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Pořadatelé budou osobní údaje účastníků zpracovávat v rozsahu nezbytném pro realizaci hry, nejdéle po dobu 5 –ti let od posledního dne doby hry.

Osobní údaje výherce/ů budou pořadatelé také zpracovávat pro marketingové účely spočívající v propagaci pořadatelů, jejich výrobků a/nebo služeb a jimi pořádaných her formou pořízení podobizen a jiných osobních projevů účastníků, zvukových, obrazových a/nebo zvukově –obrazových záznamů výherce/ů a jejich zveřejnění v reklamních materiálech pořadatelů, a to nejdéle po dobu 5 –ti let roku od posledního dne doby hry. Osobní údaje účastníků hry budou pořadatelé zpracovávat sami, bez účasti třetích osob.

Při splnění podmínek a předpokladů stanovených GDPR náležejí účastníkům hry, jakožto subjektům údajů v souladu se zpracováním jejich osobních údajů následující práva:
(i) právo na bezplatnou informaci o tom, jaké jeho osobní údaje pořadatel zpracovává;
(ii) právo na opravu nesprávných zpracovávaných osobních údajů;
(iii) právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů;
(iv) právo na omezení zpracování osobních údajů;
(v) právo na přenositelnost osobních údajů.